Gebruikersvoorwaarden - Japanspecialist

Gebruiksvoorwaarden

Op deze pagina vindt u de voorwaarden waaronder u gebruik mag maken van onze website https://japanspecialist.com/ en de bijbehorende Online adviesdiensten ("Website").

Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de Website gebruikt. Door onze Website te openen, te bezoeken of te gebruiken, geeft u aan dat u deze Gebruiksvoorwaarden aanvaardt en dat u ermee instemt ze na te leven. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET ÉÉN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, GELIEVE ONZE WEBSITE NIET TE BEZOEKEN, TE BEZOEKEN OF TE GEBRUIKEN.

1. Algemene voorwaarden van toepassing op de Website in zijn geheel

De Website wordt beheerd en gehost door Kuoni Global Travel Services ("Kuoni GTS", "wij" of "ons")
Geregistreerde naam: Kuoni Global Travel Services (Zwitserland) AG
Land van oprichting: Zwitserland
Geregistreerd adres: Elias Canetti-Strasse 2
8050 Zürich, Zwitserland

Deze Website is louter een openbare bron van algemene informatie over ons bedrijf die bedoeld is, maar waarvan niet beloofd of gegarandeerd wordt, om correct, volledig en up-to-date te zijn. Geen enkele informatie of materiaal geplaatst of beschikbaar op onze Website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, feiten en cijfers die ons productaanbod vertegenwoordigen of ermee verband houden, zijn bedoeld als advies waarop men zich kan verlaten. Wij wijzen daarom alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit enig vertrouwen dat wordt gesteld in dergelijk materiaal door een bezoeker aan onze Website, of door iemand die op de hoogte kan worden gebracht van de inhoud ervan.

Toegang tot onze Website is toegestaan op tijdelijke basis en wij behouden ons het recht voor om de service die wij op onze Website aanbieden zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken of te wijzigen. Wij zijn niet aansprakelijk indien onze Website om welke reden dan ook niet bereikbaar is op welk tijdstip of voor welke periode dan ook. Van tijd tot tijd kunnen wij de toegang tot bepaalde delen van onze Website of tot onze gehele Website voor gebruikers beperken. U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle nodige maatregelen om toegang te krijgen tot onze Website. U bent ook verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat alle personen die onze Website bezoeken via uw computer of uw internetverbinding op de hoogte zijn van deze voorwaarden, en dat ze deze naleven.

Wanneer u onze Website bezoekt of gebruikt, mag dit alleen zijn voor wettige doeleinden en moet u zich houden aan de bepalingen van dit gedeelte waarin het verboden gebruik van deze Website uiteen wordt gezet.

U mag onze Website niet gebruiken:

 • op een wijze die in strijd is met de toepasselijke lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving;
 • op een wijze die onwettig of frauduleus is, of een onwettig of frauduleus doel of gevolg heeft;
 • met het doel om minderjarigen op enigerlei wijze schade te berokkenen of trachten te berokkenen;
 • met het doel om ongevraagd of ongeoorloofd reclame- of promotiemateriaal of enige andere vorm van gelijksoortige verzoeken (spam) te verzenden of doen verzenden naar adressen die op onze Website worden vermeld of anderszins via onze Website beschikbaar worden gesteld; en/of met het doel om gegevens te verzenden, of materiaal dat virussen, spyware, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, keyloggers, spiders, spyware, adware of enige andere schadelijke programma’s of gelijksoortige computercode bevat te verzenden of uploaden dat ontworpen is om de werking van computersoftware of -hardware nadelig te beïnvloeden.

U stemt ook in met het volgende:

 • u mag geen enkel deel van onze Website reproduceren, dupliceren, kopiëren of doorverkopen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming of tenzij uitdrukkelijk toegestaan in deze gebruiksvoorwaarden; en/of
 • u mag zich niet ongeoorloofd toegang verschaffen tot, ingrijpen in, schade toebrengen aan of verstoringen veroorzaken in enig deel van onze Website, apparatuur of netwerk waarop onze Website is opgeslagen, of software die wordt gebruikt voor de levering van onze Website of apparatuur, netwerk of software, eigendom van of gebruikt door derden
 • Wij zijn de eigenaar of de licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze Website, en op het materiaal dat erop wordt gepubliceerd. Deze werken worden beschermd door auteurswetten en verdragen over de hele wereld. Al deze rechten zijn voorbehouden.
 • U mag één kopie afdrukken, en uittreksels downloaden van pagina('s) van onze Website voor uw persoonlijke raadpleging en u mag de aandacht van anderen binnen uw organisatie vestigen op materiaal dat op onze Website is geplaatst.
 • U mag de papieren of digitale kopieën van materiaal dat u heeft afgedrukt of gedownload op geen enkele manier wijzigen, en u mag geen illustraties, foto's, video- of audiofragmenten of grafische elementen gebruiken los van de begeleidende tekst.
 • Onze status (en die van alle geïdentificeerde bijdragers) als de auteurs van materiaal op onze Website moet altijd worden erkend.
 • U mag geen enkel deel van het materiaal op onze Website gebruiken voor commerciële doeleinden zonder hiervoor toestemming te hebben verkregen van ons of onze licentiegevers.
 • Indien u enig deel van onze Website afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, vervalt uw recht op het gebruik van onze Website onmiddellijk en dient u, naar onze keuze, alle kopieën van het materiaal dat u heeft gemaakt, terug te geven of te vernietigen.
 • U mag uw inloggegevens niet verstrekken of toegang verlenen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KGTS.
 • Om indien nodig de gegevens of informatie met betrekking tot u bij te werken (zoals contactinformatie, etc.) en aanvullende inhoud te delen die relevant is voor de geleverde diensten (bv. restaurantmenu, inclusief foto's), in het bijzonder met betrekking tot de Online adviesdiensten

Het materiaal dat op onze Website wordt weergegeven, wordt verstrekt zonder garanties, voorwaarden of waarborgen met betrekking tot de nauwkeurigheid ervan. Voor zover wettelijk toegestaan sluiten wij, andere leden van onze groep van ondernemingen en derden die met ons verbonden zijn, hierbij uitdrukkelijk uit:

 • Alle voorwaarden, garanties en andere bepalingen die anders geïmpliceerd zouden kunnen worden door statuten, gewoonterecht of de wet van billijkheid.
 • Elke aansprakelijkheid voor directe, indirecte of gevolgschade of verlies opgelopen door een gebruiker in verband met onze Website of in verband met het gebruik, het onvermogen tot gebruik, of de resultaten van het gebruik van onze Website, alle websites die eraan gelinkt zijn en alle materialen die erop geplaatst zijn, inclusief:
 • verlies van inkomsten of opbrengsten;
 • zakelijke verliezen;
 • verlies van winst of contracten;
 • verlies van verwachte besparingen;
 • verlies van gegevens;
 • verlies van goodwill;
 • verspilling van management- of kantoortijd; en

hetzij veroorzaakt door onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs indien dit te voorzien was. Dit heeft geen invloed op onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, noch op onze aansprakelijkheid voor een bedrieglijke voorstelling van zaken of een onjuiste voorstelling van zaken met betrekking tot een fundamentele kwestie, noch op enige andere aansprakelijkheid die op grond van de toepasselijke wetgeving niet kan worden uitgesloten of beperkt.

U mag onze Website niet misbruiken door opzettelijk virussen, trojaanse paarden, wormen, logic bombs, spiders of ander materiaal te introduceren dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is. U mag niet proberen om ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot onze Website, de server waarop onze Website is opgeslagen of een andere server, computer of database verbonden met onze Website. U mag onze Website niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een distributed-denial-of-service-aanval.

2. Specifieke voorwaarden van toepassing op de Online adviesdiensten

U dient zich op onze Website te registreren indien u gebruik wenst te maken van onze Online adviesdiensten. Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens verwijzen wij u naar het Privacybeleid.

U kunt uw afspraak minimaal 4 uur van tevoren boeken en elk moment gratis annuleren, echter indien u binnen 24 uur voor de afspraak wijzigt of annuleert komt u niet in aanmerking voor restitutie van de boekingskosten.

In het geval dat we de datum/tijd van uw geboekte afspraak moeten annuleren of wijzigen, en u er zelf voor kiest om deze niet opnieuw te plannen, heeft u recht op volledige restitutie van de servicekosten.

Gebruik van Stripe online payment services:

Zodra u uw afspraak heeft geboekt, ontvangt u een bevestigingsmail met een vragenlijst en alle relevante informatie die u voor het videogesprek met onze adviseur nodig heeft. Wij behouden ons het recht voor om een andere adviseur het gesprek te laten doen dan de adviseur die in uw bevestigingsmail staat. Dit kan het gevolg zijn van onverwachte onbeschikbaarheid van de oorspronkelijk geboekte adviseur. In elk geval zorgen wij ervoor dat u hetzelfde niveau en dezelfde standaard van dienstverlening krijgt.

In het geval waarin u vindt dat onze service niet volgens afspraak is en niet aan de verwachtingen voldoet, hebt u recht op volledige restitutie van de boekingskosten.

Af en toe zullen wij aanbiedingen lanceren waarin geen boekingskosten van toepassing zullen zijn. U zult van tevoren via onze website geïnformeerd worden over zulke aanbiedingen.

3. Overtreding van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden

Door deze bepaling te overtreden, pleegt u een strafbaar feit volgens de Wet computercriminaliteit. Wij zullen een dergelijke overtreding melden aan de relevante wetshandhavingsautoriteiten en wij zullen met deze autoriteiten samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke inbreuk zal uw recht om onze Website te gebruiken onmiddellijk vervallen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een distributed-denial-of-service-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander eigendomsmateriaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van onze Website of het downloaden van materiaal dat op onze Website is geplaatst, of op een website die eraan gekoppeld is.

Alleen met onze schriftelijke toestemming mag u een link naar onze Website plaatsen, op voorwaarde dat u dit doet op een manier die eerlijk en legaal is en onze reputatie niet schaadt of er voordeel uit haalt, maar u mag geen link plaatsen op een manier die enige vorm van associatie, goedkeuring of onderschrijving van onze kant suggereert waar die niet bestaat. Wij behouden ons het recht voor om toestemming voor het plaatsen van een link zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken. U mag geen link plaatsen vanaf een website die geen eigendom van u is.

Onze Website mag niet worden geframed op een andere Website, noch mag u een link maken naar een ander deel van onze Website dan de startpagina door middel van zogenaamd "dieplinken".

Indien u gebruik wenst te maken van materiaal op onze Website anders dan hierboven uiteengezet, gelieve dan het Contactformulier te gebruiken form.

Waar onze Website links bevat naar andere sites en bronnen die door derden worden aangeboden, worden deze links uitsluitend te uwer informatie aangeboden. Wij hebben geen controle over de inhoud van die sites of bronnen, en aanvaarden geen verantwoordelijkheid daarvoor of voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik daarvan.

De Zwitserse rechtbanken hebben exclusieve jurisdictie over elke claim die voortvloeit uit, of verband houdt met een bezoek aan onze Website, hoewel wij het recht behouden om een procedure tegen u aan te spannen wegens schending van deze voorwaarden in uw land van verblijf of een ander relevant land.

Deze Gebruiksvoorwaarden en alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden of hun onderwerp of vorming (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van Zwitserland.

4. Bijwerken en herzien van deze Gebruiksvoorwaarden

Wij werken onze Website van tijd tot tijd bij en kunnen de inhoud ervan te allen tijde wijzigen. Indien nodig, kunnen wij de toegang tot onze Website opschorten of de Website voor onbepaalde tijd sluiten. Het materiaal op onze Website kan op elk moment verouderd zijn, en wij zijn niet verplicht om dergelijk materiaal bij te werken.

Wij kunnen deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde herzien door deze pagina te wijzigen. Van u wordt verwacht dat u deze pagina van tijd tot tijd controleert om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die wij hebben aangebracht, aangezien deze bindend voor u zijn. Sommige van de bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden kunnen ook worden vervangen door bepalingen of kennisgevingen die elders op onze Website zijn gepubliceerd.

Wij gebruiken cookies om inhoud en advertenties te personaliseren en om sociale media aan te bieden.